Stichting Bachkoor Brabant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zie pagina Contact & kaartverkoop

Functionaris Gegevensbescherming

De secretaris van Stichting Bachkoor Brabant is de Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via secretariaat@bachkoorbrabant.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bachkoor Brabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Stemsoort
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Foto’s

Stichting Bachkoor Brabant maakt regelmatig foto’s van repetities en uitvoeringen. Deze foto’s worden gebruikt op sociale media om geïnteresseerden te attenderen op de activiteiten van het Bachkoor Brabant.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bachkoor Brabant heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bachkoor Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Bachkoor Brabant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting Bachkoor Brabant) tussen zit. Stichting Bachkoor Brabant gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office: voor registratie van uw gegevens en verzending van (e-mail)berichten.
 • WordPress.com: voor het onderhoud van onze website.
 • Unit4 Multivers voor het bijhouden van onze financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bachkoor Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Stemsoort:
 • Voor- en achternaam:
 • Geboortedatum:
 • Adresgegevens:
 • Telefoonnummer:
 • E-mailadres:

5 jaar, zodat wij een koorindeling kunnen maken.
5 jaar, zodat wij u kunnen benaderen over audities, projecten en concerten.
5 jaar, zodat wij een koorindeling kunnen maken.
5 jaar, zodat wij u kunnen benaderen over audities, projecten en concerten.
5 jaar, zodat wij u kunnen benaderen over audities, projecten en concerten.
5 jaar, zodat wij u kunnen benaderen over audities, projecten en concerten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bachkoor Brabant verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Bachkoor Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Bachkoor Brabant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bachkoor Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Bachkoor Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bachkoor Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.